Thirsty Thursdays at Misavi, Newark NJ, MISAVI LOUNGE

Thirsty Thursdays at Misavi 

Thursdays (next event Thursday, August 21, 2014) (9:00 PM - 3:00 AM)   |   MISAVI LOUNGE 62 Van Buren St. Newark NJ
DJ

Thirsty Thursdays at Misavi